REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  MEDCOMSKLEP.COM

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego MEDCOMSKLEP.COM
 2. Właścicielem i administratorem sklepu jest firma: Sklep Medyczny MEDCOM s.c.
 3. Adres siedziby firmy, korespondencyjny i do przesyłek:  62-030 Luboń, ul Wschodnia 24B/4.
 4. Kontakt: adres e-mail sklep@medcomsklep.pl, telefony (48) 61 899 10 38, 798 949 354
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej Sklepu  https://medcomsklep.com/, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na innym trwałym nośniku.

 

II. Definicje

 1. REGULAMIN - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego https://medcomsklep.com/.
 2. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA - Sklep Medyczny MEDCOM s.c., 62-030 Luboń, ul Wschodnia 24B/4, NIP: 7831669117, Regon 301700977
 3. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera umowę lub korzysta z usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.
 4. KONSUMENT - KLIENT osoba fizyczna dokonujący ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - Kodeks Cywilny Art.22.
 5. PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w Sklepie Internetowym
 6. ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).
 7. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

 

III. Usługi

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem dostępu przez KLIENTA do komputera  lub urządzenia mobilnego umożliwiającego poprzez Internet komunikowanie się ze stroną internetową Sklepu.
 2. Komputera powinien być wyposażony w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Chrome w wersji 32 lub nowszej.
 3. KLIENT powinien mieć bieżący dostęp do poczty elektronicznej z aktywnym kontem e-mail.
 4. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji Sklepu Internetowego konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi Cookies. Informacja o użyciu  skryptów JavaScript i Cookies umieszczona jest na stronie Sklepu w zakładce  POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 5. W celu umożliwienia zawarcia umowy SPRZEDAWCA świadczy bezpłatnie poprzez stronę Sklepu Internetowego następujące usługi:
 6. utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym;
 7. przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;
 8. przesyłanie ofert i informacji handlowych. w formie usługi NEWSLETTER - wyłącznie po uzyskaniu  zgody KLIENTA.
 9. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu konta KLIENTA na stronie Sklepu Internetowego zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA.
 10. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia ZAMÓWIENIA w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony tj. na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania ZAMÓWIENIA przez KLIENTA.
 11. Usługa NEWSLETTER zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na przesyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji.
 12. KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym i zgodnych z prawem.
 13. W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony - usługa prowadzenia konta i usługa  NEWSLETTER - obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
 14. KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
 15. USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza REGULAMIN - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. W przypadku naruszenia REGULAMINU przez KLIENTA (przedsiębiorcę) USŁUGODAWCA  może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 16. USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

IV.  Zamówienia

 1. Informacje o PRODUKTACH podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, reklamy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Przed złożeniem zamówienia KLIENT zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji konta oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 3. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski.
 4. Zamówienia drogą elektroniczną za pomocą formularza zamówienia można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 5. KLIENT dla ważności umowy potwierdza zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i składa oświadczenia poprzez akceptację zamówienia klikając w przycisk w formularzu zamówienia z formułą: "ZAMAWIAM i PŁACĘ".
 6. Zamówienie telefoniczne można składać na numery telefonów i w godzinach które są podane w zakładce KONTAKT. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do KLIENTA utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. KONSUMENT dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy - jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.
 7. Po otrzymaniu zamówienia SPRZEDAWCA potwierdza przyjęcie zamówienia i dostępność produktu. 
  W związku z prowadzeniem również działalności stacjonarnej dostępność produktów może się różnić od dostępności podanej na stronie https://medcomsklep.com/
 8. W przypadku wyboru przez KLIENTA płatności w formie pobrania (płatność przy odbiorze) SPRZEDAWCA rozpoczyna realizację ZAMÓWIENIA po potwierdzeniu zamówienia.
 9. W przypadku wyboru przez KLIENTA płatności w formie przelewu (przedpłata) SPRZEDAWCA rozpoczyna realizację ZAMÓWIENIA po otrzymaniu wpłaty na konto.
 10. Termin realizacji ZAMÓWIENIA - nie dłużej niż 5 dni roboczych - liczony jest od daty ustalonej jak w punkcie 8 i 9.
 11. W przypadku produktów oferowanych na indywidualne zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

 

V.  Ceny

 1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto, zawierającymi wymagany prawem podatek VAT.
 2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznane indywidualnie.
 3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od wybranego sposobu wysyłki i płatności.
 4. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.
 5. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży fakturę lub paragon.

 

VI.  Koszty wysyłki

 1. Koszty wysyłki (dostawy) ponosi KLIENT.
 2. Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami firmy kurierskiej INPOST.
 3. Koszt wysyłki zależy od wagi i rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu płatności oraz wyboru firmy kurierskiej lub poczty. KLIENT w trakcie wypełniania formularza zamówienia jest informowany o kosztach wysyłki,  dokonuje wyboru sposobu oraz akceptuje koszt wysyłki.
 4. Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "KOSZT DOSTAWY".

 

VII.  Formy płatności

 1. Przedpłata - płatność przelewem na konto bankowe - 72102040270000110208967996 PKO BP SA lub przez serwis Przelewy24.
 2. Za pobraniem - płatność przy odbiorze wysłanych produktów.
 3. Gotówka lub karta - płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy.
 4. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Strony umowy sprzedaży mogą ustanowić inny termin dokonania zapłaty.
 5. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

VIII.  Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru przez Konsumenta w przypadku umowy na odległość

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU.
 2. Gdy SPRZEDAWCA nie ma wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego, za za moment wydania rzeczy sprzedanej kupującemu uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi.
 3. KONSUMENT informuje SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać na adres  podany w danych SPRZEDAWCY. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
 5. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.
 6. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.
 7. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt wysyłki od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. Jeżeli KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ, to SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób przesyłki.
 8. SPRZEDAWCA może się wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego PRODUKTU lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.
 9. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przekazem pocztowym, przelewem bankowym na konto bankowe z którego KONSUMENT dokonał płatności lub inne konto podane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”.
 10. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach wymienionych poniżej

 • umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

IX.  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem Konsumenta.

 1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy bez wad.
 2. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA z tytułu rękojmi jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną przez okres 2 lat od wydania rzeczy.
 3. W przypadku PRODUKTÓW objętych gwarancją producenta uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są zamieszczone w Karcie Gwarancyjnej. Udzielona gwarancja na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (Kodeks Cywilny art.557).
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W celu zgłoszenia reklamacji KONSUMENT przesyła protokół reklamacyjny lub w innej formie opisuje podstawy reklamacji oraz określa żądania odnośnie usunięcia wad ub wymiany rzeczy na wolną od wad. KONSUMENT przesyła zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY.
 6. Wadliwy PRODUKT - jeżeli jest to możliwe i celowe - po uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ należy odesłać na adres do korespondencji SPRZEDAWCY.
 7. Jeśli naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa KONSUMENT może żądać obniżki ceny na wadliwy produkt, bądź zwrotu pieniędzy.
 8. KONSUMENT nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 10. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 11. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.
 12. Uszkodzenia mechaniczne - jeżeli nie są wynikiem wad produktu - powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowego montażu i zabiegów konserwacyjnych.

 

X.  Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych KONSUMENTA zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://medcomsklep.com/ jest firma MEDCOM s.c. 62-030 Luboń, ul Wschodnia 24B/4
 2. Podanie danych osobowych przez KONSUMENTA jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Konsument wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
 3. Do zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA: nazwisko i imię, adres do wysyłki produktów, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
 4. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.5. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
 5. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KONSUMENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line - administratorowi systemu płatności.
 6. KLIENT który wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

 

XI.  Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. Wszystkie zdjęcia sygnowane napisem "MedCom" zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu są własnością firmy MEDCOM i chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.). Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 3. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)